Algemene voorwaarden

 

Ludy Meijer Administratie & Advies

 

Artikel 1 – Definities

1.1.Meijer: Ludy Meijer Administratie & Advies.

1.2.Opdrachtnemer: Meijer.

1.3.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Meijer

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden/inschrijving Kamer van Koophandel

2.1.De activiteiten van Meijer omvatten financiële administratieve dienstverlening.

2.2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Meijer en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.3.Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook van de wederpartij van Meijer zijn niet van toepassing.

2.4.Meijer is onder de naam Ludy Meijer Administratie & Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 04071011.

 

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

3.1.Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Meijer zijn vrijblijvend. Alle prijsopgaven en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

3.2.De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Meijer of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Meijer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.3.Meijer mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Meijer heeft gegeven, tenzij deze opdrachtgever daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Meijer zijn verstrekt.

 

Artikel 4 – Wijziging/intrekking van opdrachten

4.1.Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2.Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens tussen Meijer en opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal daarbij in goed onderling overleg tevens een nieuwe termijn worden vastgesteld.

4.3.Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden voor het overige gedeelte. Meijer stelt de eventueel reeds vervaardigde documentatie ter beschikking van de opdrachtgever. Voorts kan door Meijer een vergoeding van 50% van het resterende honorarium in rekening worden gebracht indien de resterende tijd niet elders kan worden benut. De opdrachtgever is tevens verplicht de kosten te vergoeden, die voortvloeien uit door Meijer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

 

Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

5.1.Meijer is verplicht de opdracht zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten te behartigen.

5.2.Meijer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen.

5.3.De opdrachtgever dient Meijer tijdig en volledig de inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te kunnen vervullen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie. Meijer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met gegevens, die zijn verstrekt door de opdrachtgever of haar adviseurs, en door Meijer zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Beëindiging van een opdracht

6.1.Overeenkomsten van opdracht tussen de opdrachtgever en Meijer eindigen op het moment dat de periode waarvoor zij is aangegaan is verstreken, dan wel zodra de werkzaamheden waarvoor de opdracht is verstrekt zijn voltooid.

6.2.Overeenkomsten van opdrachten tussen de opdrachtgever en Meijer eindigen met onmiddellijke ingang zodra een van de partijen surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, het eigen faillissement – mede – aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren.

 

Artikel 7 – Inschakeling van derden

7.1.Indien Meijer bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van diensten van derden, is zij voor de uitvoering van hun werkzaamheden niet aansprakelijk.

7.2.Inschakeling van derden – met uitzondering van bijvoorbeeld koeriers, kopieerservice, deurwaarders – geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Declaraties en betaling

8.1.Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief of in geval van bewind voering door Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde beloning. In overleg kan een honorarium anders dan op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Meijer kan naast het honorarium ook vergoedingen voor secretariaatskosten, reisuren, reis-, verblijf- en vergaderkosten verbonden aan uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

8.2.Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

8.3.Het honorarium en eventueel overige onkosten worden tweewekelijks achteraf bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4.Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is Meijer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

8.5.Indien betaling achterwege blijft kan Meijer de uitvoering van de opdracht opschorten.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1.Meijer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

9.2.De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Meijer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 50% van het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 

Artikel 10 – Ziekte

Indien als gevolg van langdurige ziekte van de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd, zal Meijer in overleg met de opdrachtgever bekijken of aanpassing van de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht mogelijk is. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal Meijer in overleg met de opdrachtgever nagaan of een derde de werkzaamheden kan overnemen. Indien dit niet mogelijk blijkt, eindigt de opdracht en worden alleen de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaald.

 

Artikel 11 – Afdracht loonbelasting en sociale premies

Alle opdrachten van opdrachtgever aan Meijer zijn opdrachten tot het buiten dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden. Meijer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele verplichting van de opdrachtgever loonbelasting en/of sociale premies af te dragen over het honorarium.

 

Artikel 12 – Geschillen

De rechtsverhouding tussen Meijer en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Assen.

Inhoud